Subscríbete e colabora

* campos obrigatorios

De conformidade co establecido na normativa vixente en Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade de Aldeas Libres de Macroeólicos, coa finalidade de remitirlle información relacionada que poida ser do seu interese. En cumprimento coa normativa vixente, Aldeas Libres de Macroeólicos informa que os datos serán conservados durante o prazo estritamente necesario para cumprir cos precepto mencionado con anterioridade. Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o seu consentimento para utilizalos para a finalidade mencionada. Aldeas Libres de Macroeólicos informa que procederá a tratar os datos de maneira lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada. É por iso que Aldeas Libres de Macroeólicos se compromete a adoptar todas as medidas razoables para que estes se supriman ou rectifiquen sen dilación cando sexan inexactos. De acordo cos dereitos que lle confire o a normativa vixente en protección de datos poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así como do consentimento prestado para o tratamento dos mesmos, dirixindo a súa petición ao correo electrónico info@aldeaslibresdemacroeolicos.com.

Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere oportuna. Co envío do formulario, os seus datos incorporaranse á plataforma de márketing Mailchimp, pode saber máis acerca das prácticas de privacidade realizadas pola compañía picando na seguinte ligazón: Learn more about Mailchimp's privacy practices here.